cropped-cropped-Metis-United.png

Meet the team          Blog          Nieuwsbrief         Demo momenten       Contacteer ons

We zijn hard aan het werk om onze website in een nieuw jasje te steken!
Schrik dus niet als een pagina niet volledig is, of er hier en daar een link niet werkt – we brengen dit zo snel mogelijk in orde 💪

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – PARTIJEN

1.1 Metis United: naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8500 KORTRIJK, Elfde-Julilaan 159, en met ondernemingsnummer 0778.397.086.

1.2 Opdrachtgever : natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Metis United diensten en/of producten aanbiedt en/of verkoopt met het oog op het ontwikkelen van teamactiviteiten.


ARTIKEL 2 – TOEPASSINGSGEBIED

2.1 De levering van diensten is uitsluitend onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden). Iedere bestelling in gelijk welke vorm ook houdt van rechtswege erkenning in vanwege de klant van de kennisname van deze Algemene Voorwaarden. 

2.2 Metis United behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden kenbaar gemaakt op de website van Metis United. Indien reeds een overeenkomst zou bestaan tussen Metis United en een opdrachtgever, dan zullen de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zijn op de eerstvolgende nieuwe bestelling geplaatst door de opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende overeenkomst.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig mits deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Metis United en de opdrachtgever.


ARTIKEL 3 – OFFERTE EN OVEREENKOMST

3.1 Alle offertes en prijsopgaven van Metis United zijn geheel vrijblijvend tot op het ogenblik van de expliciete, schriftelijke aanvaarding ervan door de opdrachtgever. Offertes blijven geldig tot 1 maand na de offertedatum. Alle in de offerte vermelde prijzen zijn nettoprijzen, exclusief BTW. De overeenkomst komt tot stand van zodra de offerte wordt ondertekend door de opdrachtgever en alleszins op het ogenblik van de betaling van een overeengekomen voorschot.

3.2 Behoudens specifieke betalingsmodaliteiten die tussen Metis United en de opdrachtgever zijn afgesproken, zal de opdrachtgever na aanvaarding van de offerte een voorschot van 20% betalen.

3.3 Elke annulering van een bestelling dient via aangetekend schrijven of per e-mail te gebeuren. Annulering is uitsluitend mogelijk tot één week voor aanvang van de activiteit. Indien de overeenkomst eenzijdig geannuleerd wordt door de klant, zal een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van de overeengekomen prijs. Bij laattijdige annulering, is de volledige kostprijs verschuldigd. 

 

ARTIKEL 4 – OVERMACHT

4.1 Metis United is vrijgesteld van de uitvoering van haar opdracht in geval van overmacht en zolang de overmacht duurt, d.i. elke omstandigheid die de nakoming van de verbintenis volstrekt of redelijkerwijze onmogelijk maakt.

4.2 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Metis United alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het ogenblik dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

4.3 Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Metis United geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.


ARTIKEL 5 – PRIJZEN, FACTURATIE & BETALINGSMODALITEITEN

5.1 De prijzen worden opgesteld in EURO (€), BTW exclusief.

5.2 In geval van prijsschommelingen op de markt, wijzigingen in de toepasselijke taksen alsook van gebeurtenissen die zich na de aanvaarding van de bestelling voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van Metis United en die de uitvoering van de overeenkomst duurder maken, behoudt Metis United zich het recht voor om de prijzen aan die gewijzigde omstandigheden en/of die objectieve marktgegevens aan te passen.

5.3 Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande afwijking zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.

5.5  Elke op de vervaldatum onbetaalde som geeft van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning aanleiding tot een conventionele interest van 10% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur. 


ARTIKEL 6 – KLACHTEN

6.1 De opdrachtgever heeft gedurende 8 dagen na ontvangst van de geleverde producten en/of diensten de gelegenheid om op schriftelijke, duidelijke en omschreven wijze de gebreken, waarmee de geleverde producten en/of diensten behept zouden zijn, aan Metis United te melden. Wanneer binnen voornoemde termijn geen gebreken worden gemeld, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie.


ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Metis United verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten of te leveren producten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Metis United zijn middelenverbintenissen.

7.2 Metis United is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering die te wijten zijn aan onvoldoende of onjuiste input door de opdrachtgever.

7.6 Voor zover Metis United bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waarop Metis United weinig invloed kan uitoefenen, kan Metis United op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook, voortkomend uit deze relaties met Metis United of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat dan wel zichtbaar wordt gedurende de relatie met Metis United.

 

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van – maar niet beperkt tot – auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, ideeën, concepten, modellen…

8.2 Metis United blijft alleen eigenaar van de door haar verstrekte Intellectuele Eigendomsrechten zoals auteursrechten en naburige rechten op de in het kader van de overeenkomst uitgevoerde werken en/of prestaties, behoudens indien andersluidend en schriftelijk overeengekomen tussen Metis United en de opdrachtgever. 

Ze mogen niet zonder toestemming van Metis United worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze die het voorwerp uitmaken van de bestelling. Ze mogen niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Al het door Metis United vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Metis United niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeldt door Metis United. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Metis United gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

8.3 Metis United heeft het recht de werken en prestaties die zij in het raam van deze overeenkomst uitvoerde, te tonen aan andere opdrachtgevers voor commerciële doeleinden. 

 

ARTIKEL 9 – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

9.1 Metis United streeft er naar om de veiligheid van de opgeslagen informatie zo veel als mogelijk te garanderen, o.a. door het gebruik van degelijk informaticamateriaal en de toepassing van de meest recente technieken. Deze verbintenis is eveneens een middelenverbintenis.

9.2 Metis United zal alle persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en zal deze op geen enkele wijze aan derden verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever behalve wanneer de publicatie vereist is voor de werking van de verwerking of wanneer deze moeten worden bekendgemaakt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

9.3 Metis United beperkt de toegang tot de persoonsgegevens tot het personeel dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering en het beheer van de overeenkomst.

9.4 Metis United zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om alle persoonsgegeven te beschermen tegen schade, vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.

9.5 Na beëindiging van de Overeenkomst beëindigt Metis United de verwerkingsactiviteiten. Metis United zal, indien de opdrachtgever dit vraagt, alle persoonsgegevens met betrekking tot de beëindigde diensten verwijderen of retourneren en bestaande kopieën verwijderen voor zover technisch mogelijk. 

 

ARTIKEL 10 – ALGEMENE BEPALINGEN

10.1 Gedeeltelijke nietigheid. De nietigheid, ongeldigheid of toepasselijkheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op de geldigheid en toepasselijkheid van de andere bepalingen die in hun geheel toepasselijk blijven.

10.2 Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht. Elk geding tussen partijen met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van de gesloten overeenkomsten behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Metis United. Het Belgisch recht is het enige recht van toepassing. De opdrachtgever en Metis United erkennen onderling e-mailverkeer als een wettelijk en geldig bewijsmiddel.

Benieuwd om onze

leermomenten

eens uit te proberen?

Dan nodigen we jou graag uit op onze Exchange momenten!

Voor onze safety, social skills & sustainability challenges organiseren we op regelmatige basis netwerkmomenten in kleine groep, waar je met
gelijkgestemden kennis kan delen en inspiratie opdoen – tegelijk krijg
je de kans om onze activiteiten te ervaren 🙌