PRIVACYBELEID
Geüpdatet op 19 januari 2022


1. Partijen en voorwerp

Metis United BV (hierna “Metis United“)
Elfde Julilaan 159, 8500 Kortrijk

KBO/BTW: 0778.397.086
E-Mail: info@metisunited.be
Telefoon: +32 494 33 07 77

Metis United stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op https://metisunited.be, (hierna de “Site“) en de app die zij ontwikkeld hebben, en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Metis United.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, hetzij een natuurlijke hetzij een rechtspersoon, die de Site en de app bezoekt of op gelijk welke manier met de Site en de app communiceert.

Metis United bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Metis United verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet“) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’; hierna de “Verordening“).

Metis United is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt.


2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site en de app door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van bepaalde persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Metis United gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door Metis United, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

– Persoonlijk contacteren na aanvraag
– Inschrijven op nieuwsbrief
– Deelnemen aan een challenge


3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens op de website en de app aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

– Uitvoering van de aangeboden diensten op de site te verzekeren


4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site en app, Metis United de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

– Voornaam
– Naam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Opgeladen foto’s (optioneel)

Metis United verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid.


5. Toestemming

Door het gebruik van de Site en de app verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven.

Toestemming wordt gegeven doordat de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in ‘hypertext link’ aanvinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site en app. Deze toestemming betekent een aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker en doet een contractuele relatie ontstaan tussen Gebruiker en Metis United.

De Gebruiker heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat echter de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.


6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Metis United de persoonsgegevens slechts zolang redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij verwerkt worden.

Deze duur is in alle gevallen niet langer dan twee jaar na het laatste contract met Gebruiker.


7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Metis United voor zover garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens. Hierdoor zijn zij mee verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In elk geval leven de ontvangers van de gegevens de inhoud van dit Privacybeleid na. Metis United staat in voor een doelmatige en discrete/veilige verwerking van deze gegevens.

Indien de gegevens aan derden zouden overgemaakt worden vanuit prospectie of marketing doeleinden, moet de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden zodat hij of zij uitdrukkelijke toestemming kan geven voor dit gebruik.


8. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@metisunited.be.

a. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert Metis United het recht van de Gebruiker op de toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op volgende informatie:

Metis United kan een redelijke vergoeding eisen voor de administratieve kosten van extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm verstrekt binnen de maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker.

b. Recht op rectificatie

Metis United garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Metis United -indien mogelijk- elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens.

c. Recht op uitwissing

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer Metis United de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt moet Metis United andere voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijken in kennis stellen dat de betrokkene om persoonsgegevens te wissen.

Vorige 2 leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt Metis United -indien mogelijk- elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van deze verwijdering van persoonsgegevens.

d. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen.

O Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt Metis United -indien mogelijk- elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van deze beperking van persoonsgegevens.

e. Recht op gegevensportabiliteit

Overeenkomstig artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers het recht om van Metis United hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Metis United.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor deze doeleinden. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

g. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Metis United, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.


9. Cookies

De Site maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

a. Algemene principes

Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Site met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Metis United samenwerkt.

Sommige van de cookies die gebruikt worden door Metis United zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen.

Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

Verschillende soorten cookies worden gebruikt door Metis United op de Site:

c. Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode zijn als volgt:

– ‘ga’ : 2 jaar
– ‘cookiehub’: 1 jaar

d. Beheer van cookies

Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Site zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de volgende link(s):

Voor Gebruikers met een browser:

Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te staan, wordt hij of zij uitgenodigd om zijn of haar browser te configureren om dit te doen op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10. Wijziging van het Privacybeleid

Metis United behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.


11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Metis United.


12. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: info@metisunited.be.